Formulari d'inscripció - ACTIVITATS EXTRAESCOLARS


Dades principals / Pas 1 de 3


Centre escolar*

ACTIVITAT

Nom del participant*
Cognoms del participant*
És la família sòcia de l'AMPA?*
Curs*
Data de neixement*
Nom i cognoms del pare/mare/tutor*
DNI*
Correu electrònic*
Telèfon*
Pateix l'alumne alguna patologia que li impedeix la realització d'algun tipus d'activitat?(Explique'ns breument)

Dades del titular / Pas 2 de 3


AUTORITZACIONS:*

Jo (nom i cognoms pare/mare/tutor)*
DNI*

Com a pare/mare/tutor de l'alumne/a:

*L'autoritzo a assistir i realitzar l'activitat extraescolar. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques preses per part d'un facultatiu en cas d'extrema urgència, a la vegada eximeixo als tècnics i organitzacions de la responsabilitat civil i penal.
*Que el meu fill/a pugui marxar sol al finalitzar l'activitat extraescolar.

AUTORITZONO AUTORITZO

*A SENSACIÓN ACTIVA que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a les activitats extraescolars.

AUTORITZONO AUTORITZO

Persones autoritzades a recollir a l’infant:


Dades bancàries i notes legals / Pas 3 de 3

COMPTE IBAN:

Nº DE COMPTE IBAN*:
Nom i cognoms del/la titular*
DNI del/la titular*

Autoritzo a SENSACIÓN ACTIVA S.L. el cobrament domiciliat de les quotes de € corresponents a les activitats extraescolars del curs 2020/2021 En el cas de que el rebut sigui retornat, accepto que els 6€ de les comissions aplicades per l'entitat bancària em seran carregats.

AVÍS IMPORTANT:

La inscripció a l'activitat és per tot el curs escolar. En cas de donar-se de BAIXA d'alguna activitat extraescolar, per garantir la bona comunicació i gestió de cobraments, serà OBLIGATORI notificar-lo per correu electrònic a Info@sensacionactiva.com o trucar a oficines 93 015 35 36.

Amb l'acceptació i consentiment de l'enviament de les dades sol·licitades a travès del present formulari, essent les mateixes necessàries en la present inscripció de prestació dels serveis, l'empresa les incorporarà als seus fitxes, manuals i/o automatitzats, entenent-se que omplint aquest formulari, amb el consentiment corresponent, i confirmant-lo per mail, queda autoritzada aquesta incorporació. El Responsable del fitxer és l'empresa titular del fitxer: SENSACIÓN ACTIVA, S.L. Amb el consentiment, s'autoritza a SENSACIÓN ACTIVA, SL a compartir els fitxers i/o cedir les dades a tercers quan sigui necessari i/o convenient per a la prestación dels serveis acordats. En cas de voler exercir els seus drets de cancel·lació, oposició, rectificació o portabilitat, es farà mitjançant escrit dirigit a SENSACIÓN ACTIVA, S.L. indicant el nom i cognom del nen/a, el motiu i un número de telefón per notificar el canvi de dades i/o la baixa dels nostres fitxers.