Formulari d'inscripció - ACTIVITATS EXTRAESCOLARS


Dades principals / Pas 1 de 3


Centre escolar*

ACTIVITAT

Nom del participant*
Cognoms del participant*
És la família sòcia de l'AMPA?*
Curs*
Data de neixement*
Nom i cognoms del pare/mare/tutor*
DNI*
Correu electrònic
Telèfon*
Pateix l'alumne alguna patologia que li impedeix la realització d'algun tipus d'activitat?(Explique'ns breument)

Dades del titular / Pas 2 de 3


AUTORITZACIONS:*

Jo (nom i cognoms pare/mare/tutor)*
DNI*

Com a pare/mare/tutor de l'alumne/a:

*L'autoritzo a assistir i realitzar l'activitat extraescolar. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques preses per part d'un facultatiu en cas d'extrema urgència, a la vegada eximeixo als tècnics i organitzacions de la responsabilitat civil i penal.
*Que el meu fill/a pugui marxar sol al finalitzar l'activitat extraescolar.

AUTORITZONO AUTORITZO

*A SENSACIÓN ACTIVA que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a les activitats extraescolars.

AUTORITZONO AUTORITZO


Dades bancàries i notes legals / Pas 3 de 3

COMPTE IBAN:

Nº DE COMPTE IBAN*:
Nom i cognoms del/la titular*
DNI del/la titular*

Autoritzo a SENSACIÓN ACTIVA S.L. el cobrament domiciliat de les quotes de € corresponents a les activitats extraescolars del curs 2018/2019 En el cas de que el rebut sigui retornat, accepto que els 6€ de les comissions aplicades per l'entitat bancària em seran carregats.

AVÍS IMPORTANT:

La inscripció a l'activitat és per tot el curs escolar. En cas de donar-se de BAIXA d'alguna activitat extraescolar, per garantir la bona comunicació i gestió de cobraments, disposareu a l'AMPA d'un document que serà OBLIGATORI omplir per tenir constància d'aquesta. No s'acceptaràn inscripcions incomplertes.

En compliment del que disposa la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades personals formaràn part d'un fitxer informàtic propietat de SENSACIÓN ACTIVA S.L., amb la finalitat de gestionar l'activitat i mantenir-vos informats. Li informem que pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació y oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció info@sensacionactiva.com